<div style='color: #000;'>Voedselbank Venlo</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks honderden pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <div style='color: #000;'>Wij hengelen graag</div><div style='color: #d9782d;'>naar vis.</div><div style='color: #d9782d;'>Wie bijt?</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur RenÚ Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>8300 vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling)

Vanaf 1 januari 2014 dient iedere ANBI op de eigen internetsite een aantal gegevens  te  publiceren. Deze volgen hierna.

Naam van de instelling: Stichting Voedselbank Venlo
RSIN/fiscaal nummer: 813.29.7199
Contactgegevens: Voedselbank Venlo, Kaldenkerkerweg 55,  5913 AC Venlo
     kamer van koophandel 1205344
     aanbieden voedsel 06 55 50 50 50
     aanvragen voedselpakket 06 48 01 63 16
     e-mail  secretariaat   secretariaat@voedselbankvenlo.nl
     e-mail intake   intake@voedselbankvenlo.nl
     website www.voedselbankvenlo.nl

De doelstellingen van onze organisatie:

 • het bieden van tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door middel van een wekelijks af te halen voedselpakket:
 • het tegengaan van de verspilling van goede levensmiddelen
 • het inrichten van een passende ruimte voor bezoekers van de voedselbank om elkaar te ontmoeten, voor een luisterend oor en tegen sociale uitsluiting
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het actief verzamelen van voedsel, dat gratis ter beschikking wordt gesteld door diverse leveranciers. Vervolgens wordt het voedsel in de vorm van voedselpakketten gratis uitgedeeld aan huishoudens die voldoen aan de criteria en voorwaarden van de voedselbank.

In Venlo  ontvangen zo'n 300 gezinnen en alleenstaanden wekelijks een voedselpakket.
Iedere donderdag worden deze pakketten via de uitdeelpunten uitgedeeld.
De Voedselbank werkt nauw samen met de Stichting Voedselbanken Nederland.
Daardoor is zij in staat producten van landelijk opererende bedrijven ook aan de
inwoners van Venlo  ten goede te laten komen.
 

Het bestuur van Voedselbank Venlo bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Marie-José Dittrich      -           Voorzitter

Jo Achten                    -           Secretaris

Sef Strijbos                  -           Penningmeester

Paul Hendrix                -           Bestuurslid

Ad van de Laar            -           Bestuurslid

 

Het beloningsbeleid: alle vrijwilligers van de voedselbank genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie / taken gemaakte kosten

Beleidsplan Stichting Voedselbank Venlo e.o. 2015-2017

Doelstelling en actueel beleid
De doelstelling van de Stichting Voedselbank Venlo (hierna de Stichting) is onveranderd sinds de oprichting van de Stichting op 9 maart 2004:
- het bieden van hulp aan mensen die in armoede leven;
- het tegengaan van de verspilling van goede levensmiddelen;

De Stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door voor consumptie geschikte voedseloverschotten en andere levensmiddelen van het bedrijfsleven in te zamelen en kosteloos ter beschikking te stellen aan hulpbehoevende minima.

Het actuele beleid van de Stichting is:

 • het wekelijks verstrekken van een voedselpakket aan cliënten uit de gemeente Venlo
 • het benaderen van bedrijven voor de levering van (meer) voedingsmiddelen ter vulling van de verstrekte voedselpakketten; De stichting gaat er van uit dat de voedselbank ook in de toekomst nodig zal blijven. We investeren actief in het vasthouden van de contacten met onze voedselleveranciers en proberen het aantal leveranciers uit te breiden en daar aan te vullen waar de stichting qua voedselproducten tekorten ervaart.
 • het benaderen van particulieren door middel van supermarktacties om deze te bewegen in natura het werk van de Stichting te ondersteunen met de schenking van houdbare voedingsmiddelen.
 • Het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van het aantal incasso- donateurs (structurele donaties gevend per maand, kwartaal of jaar) en een continering van het aantal incidentele donateurs.

De stichting werkt samen met de andere voedselbanken in Limburg (Peel en Maas, Limburg- Noord, Limburg- Midden, Limburg- Zuid) en de voedselbank van het land van Cuijck.

In 2014 heeft de voedselbank in het kader van een Eurregio- project eveneens samengewerkt met die Tafel (een voedselbank in Brüggen, Duitsland)

Alle initiatieven van de stichting blijven autonoom in doel, invulling en uitvoering. De stichting heeft geen afhankelijkheidsrelatie naar andere organisaties, lokale, provinciale en landelijke overheden.

De stichting ontvangt geen overheidssubsidie. Zij is louter afhankelijk van giften en donateurs.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting omvatten:

 • het inzamelen en aanvoeren van voedingsmiddelen. De stichting doet  geregeld een beroep op particulieren voor ondersteuning van het werk van de Stichting in natura met supermarktacties. De met deze acties verworven voedingsmiddelen gaan rechtstreeks naar de klanten.
 • het beoordelen van de financiële positie van potentiële klanten om te bezien of zij voor hulp van de Stichting in de vorm van een voedselpakket in aanmerking komen
 • het samenstellen en distribueren van voedingspakketten iedere week op donderdag  op de uitdeelpunten
 • het ondersteunen van acties / inzamelingen ten behoeve van de voedselbank door  particulieren en organisaties

Deze werkzaamheden binnen de voedselbank  worden verricht door ca. 50 vrijwilligers; de Stichting heeft geen mensen in loondienst.

Fondswerving

De Stichting werft alleen actief geldmiddelen wanneer deze direct nodig zijn voor de bedrijfsvoering
(transport, koeling, vriezers ed.).  Zij doet daarvoor primair een beroep op Venloose instellingen die op enigerlei wijze armoedebestrijding in hun doelstelling hebben.

Besteding van fondsen en vermogen

De Stichting houdt een algemene vrije  reserve van twee keer een jaarexploitatie aan (Dat betekent, norm 2014,  2 x 70.000 euro = 140.000 euro)

Deze jaarexploitatie omvat ook kosten m.b.t. vervanging en herstel van de vrachtauto, de koelfaciliteiten, diepvriesfaciliteiten, heftruck, pompwagens e.a.

Een specifieke bestemmingsreserve betreft de “verhuizing” naar een nieuwe huisvesting; omvang van deze bestemmingsreserve is 75.000 euro.

Zie toelichting hierna  op de bestemmingsreserve “verhuizing”.

Toelichting m.b.t. bestemmingsreserve “verhuizing”.

De laatste jaren is de Voedselbank gegroeid. Inmiddels worden er ongeveer 300 pakketten uitgedeeld. Om dit te realiseren zijn 50 vrijwilligers wekelijks in de weer. De wijk is door Antaris, Hendrick de Keijser  en de gemeente de afgelopen jaren opgeknapt. De  buurtbewoners hebben overlast van de momenten wanneer wij uitdelen. Per jaar wordt er ongeveer 280 ton voedsel aan- en afgevoerd.  Dat betekent een grote toename van het aantal transportbewegingen. Omdat de onderdoorgang te klein is  kan een vrachtwagen alleen op straat lossen. Het wekelijks samenstellen van ongeveer 300 pakketten vraagt om een  efficiënte logistiek. Gezien de hokkerige ruimtelijke beperkingen is dit niet mogelijk. Daarnaast spelen hogere eisen aan de  voedselveiligheid een belangrijke rol. Het huidige pand heeft geen goede vloer- wand- en plafondafwerking. 

De kantoor en gemeenschapsruimten voldoen niet meer. De groei van het aantal klanten stelt andere eisen aan de ruimtes. Er vinden beduidend meer intake gesprekken plaats. De ruimten zijn te klein, onrustig en niet geschikt voor dit werk.

Dit alles bij elkaar vergt heel veel extra inspanningen en aanpassingsvermogen van de vrijwilligers.

Een verhuizing naar een ander bedrijfspand is op korte termijn vereist.

Samenvattend de argumenten voor een verhuizing op een rij:

 • voedselbank in de wijk
 • logistiek
 • voedselveiligheid
 • eisen ARBO; kantooromgeving en gemeenschapsruimten

Om tot een duidelijk beeld te komen waar een nieuwe locatie aan moet voldoen is met gebruikers gesproken en is gedacht over de ideale toekomstsituatie. Hieruit zijn de volgende eisen geformuleerd:

Eisen aan een nieuwe locatie:

 • logistiek goede bereikbaarheid voor laden en lossen ( busjes en vrachtwagens )
 • distributie centrum en uitdelen bij voorkeur op een locatie ( intake minder vrijwilligers )
 • makkelijke bereikbaarheid voor onze cliënten  ( bushalte )
 • privacy van de cliënten, voorkeur locatie in de luwte
 • de uitdeeldag moet geen overlast veroorzaken in de omgeving.
 • vloeren, wanden plafond moeten geschikt zijn/ te maken zijn voor voedselveiligheid.
 • goede ongedierte bestrijding mogelijk zijn
 • vloer/draagkracht moet geschikt zijn voor opslag en rijden met kleine heftruck
 • opslag moet bij voorkeur ook in de zomer koel zijn.

Noodzakelijke ruimtes

 • loods voor opslag en het verdelen van de goederen  met voldoende hoogte ca 200 m2
 • buitenopslag emballage  100 m2
 • vries en diepvriesruimte   60 m2
 • Uitdeelruimte  100m2
 • 2 spreek/kantoor ruimtes
 • keuken
 • ontvangst en gemeenschapsruimte
 • vergaderruimte
 • toilet m/v
 • ca  360 m2 opslag  en  130 m2 kantoor en dergelijke

Jaarverslagen; inhoudelijk en financieel.

Hieronder vind u de jaarverslagen zoals deze zijn opgesteld door Voedselbank Venlo.
Door op de link(s) te klikken worden deze in een nieuw venster van uw browser geopen